Informationssysteme

В Европа имаме повече от 1 200 филиала, както и множество логистични центрове и предприятия за производство на месо. Годишно добавяме около 40 нови обекта. Разполагаме с повече от 7,4 милиона квадратни метра работна площ и около 1 милион квадратни метра концесионна площ. Грижим се за около 10 000 споразумения за наем с концесионери и над 6 500 договора за наем и собственост.

От търсенето и планирането през строителството, обзавеждането и отдаването под наем, до администрацията и поддръжката – се грижим за всички недвижими имоти в България и останалите държави. Планираме и прилагаме всички стратегически и оперативни решения в процесите, свързани със строителство и недвижимости. 

Нови проекти и модернизации

В направление Нови проекти и модернизации екипът ни от професионалисти търси нови терени, провежда преговорите по сключване на договори и съблюдава процеса по проектиране и снабдяване с необходимите разрешителни. Друга основна задача тук е планирането и изграждането на нови филиали, както и преустройствата и модернизацията на съществуващи обекти до привеждането им в действие и предаване на дирекция Продажби. Наша отговорност е да следим и подсигуряваме спазването на бюджета и зададените срокове за планиране и строителство, нормите за високо качество и не на последно място законовите изисквания.Тези стъпки са важни градивни елементи и предпоставки за нашия успех.

Управление на недвижимостите

Като част от екипа на направление Управление на недвижимостите ние контролираме подписването на  договори и тяхното изчисление, като чрез активното управление и контрол на договорите, както и постоянното управление на оперативните разходи, допринасяме за икономическата ефективност и стойност на нашия имот. Други наши функции са отдаването под наем на търговски обекти в предкасовите ни зони, както и техническото управление на сградния фонд и поддръжката на нашите недвижимости.