Zentrale

Финансово-административна дирекция

Финансово-административна дирекция обединява различни дейности. В отдел Финанси Вие отговаряте за оптимално управление на ликвидността и осигуряването на финансови средства. В Направление Контролинг, Вие и колегите Ви подпомагате стратегическите решения на ръководството. За коректното водене на счетоводството и отчитането на всички стопански операции се подлагат на изпитание уменията Ви в областта на счетоводството.

Човешки ресурси

В Направление Човешки ресурси Вие и Вашите колеги развивате професионални инструменти и програми, насочени към различни целеви групи. Те допринасят за модерно и устойчиво управление на персонала. От наемането на служители, през администрирането и развитието им, до изготвяне на ведомости и консултиране по въпросите на трудовото законодателство.

Право и съответствие

Направление Право и съответствие изготвя правни становища и съветва по юридически въпроси Ръководството и отделните звена в Организацията.
В компетенциите на направлението са следните теми: Compliance Management система, превенция на корупция, продуктова сигурност, предотвратяване на измами, защита на личните данни и на конкуренцията.

“Право и съответствие” осъществява координацията на важни процедури и сътрудничеството с външни адвокатски кантори.
Като част от направлението Вие ще съдействате за гладкото протичане на неговата оперативна дейност.

Първо звено за контакт по ИТ въпроси за нашите служители

Направление ИТ е първото компетентно звено за контакт за филиалите и всички служители по ИТ въпроси.

Поддръжка на ИТ приложения

Осигуряваме поддръжка на приложения в областта на търговията на дребно, логистиката, касовите системи, управлението на филиали, администрацията и мобилните услуги.

Технологии и ИТ инфраструктура

В допълнение Вие определяте технологичната база за работа на приложенията.

В нашето ИТ звено, разпръснато в цяла Европа, Вие отговаряте за обработката на огромен поток от данни. По този начин Вие осигурявате непрекъснатата наличност на необходимите приложения и информация. За тази цел се използват сложни информационни и телекомуникационни системи, за които се грижите Вие.

Всички устройства, които са необходими на дадено местоположение са под Ваше управление – от поръчката им, през инсталацията и пускането в експлоатация, както и ремонтирането и подмяната им.

Търговска дирекция

От разработване на продуктовия асортимент, съобразен с най-новите тенденции на пазара, през гарантиране на качеството, до създаване на атрактивна рекламна комуникация. В дирекция „Търговия и маркетинг“ Вие подготвяте и предлагате за продажба атрактивния асортимент от продукти в магазините на Kaufland и разработвате оптимална система за ценообразуване. Тук множество колеги от различни области обединяват уменията и познанията си. Дали в качеството си на търговец в областта на хранителните и нехранителните продукти, дали като специалист от контрола на стоките или като специалист в рекламата – в Търговска дирекция разполагате с многобройни възможности.

Снабдяване

Всичко от А до Я: Независимо дали говорим за техника, продукти или предоставяне на услуги, Направление Снабдяване намира правилната стратегия за доставка до всяко звено. При това разходите, качеството и сигурността на доставките винаги заемат централно място. Ето защо Вие като търговец, костмениджър или процесмениджър в Снабдяване подготвяте и поддържате различни процеси и ефективни системи във фирмата – винаги в търсене на най-подходящото решение за Kaufland.

Експанзия

В Направление Експанзия Вие отговаряте за намирането на правилната локация за изграждане на филиал на Kaufland. Заедно с колегите си Вие търсите терени, провеждате преговорите по сключване на договори и съблюдавате процеса по проектиране и снабдяване с необходимите разрешителни. Защото всички те са важни градивни елементи на нашия успех.

Строителство, оборудване, експлоатация

В Направление Строителство, оборудване, експлоатация, Вие планирате и реализирате изграждането на нови филиали и извършвате преустройства и модернизиране на съществуващите обекти до привеждането им в действие и предаване на Продажби. С помощта на стандартизиран пакет от услуги следите и подсигурявате спазването на бюджета и зададените срокове за планиране, строителство и оборудване с високо качество и съгласно законовите изисквания.

Друга сфера на дейност е техническото управление на сградния фонд, където отговаряте за поддържането на нашите недвижимости. Следите за спазването на правните и фирмени изисквания за поддръжка и проверка и провеждате необходимите ремонтни дейности.

Отдаване под наем

В областта на Отдаването под наем, Вие сте отговорни за професионалното позициониране на търговски обекти в нашите предкасови зони. Водите преговори и подкрепяте партньорите ни още от плана за изграждането на търговски обект до успешното му откриване и развитие.

Администриране на недвижими имоти

В Администриране на недвижими имоти, Вие отговаряте за цялостното управление и разчет на нашите договори за недвижимости. Посредством активното управление и контрол на договорите, както и чрез последователно управление на оперативните разходи, Вие допринасяте за рентабилността и запазването на стойността на нашите недвижимости.

Ревизия

Като част от Направление Ревизия, контролирате начина на изпълнение на вътрешните и външните предписания. Било то ценовите етикети по регалите, правилното изграждане на специални промоционални щандове във филиалите или спазването на нормативните разпоредби и здравословните и безопасни условия на труд. Заедно с останалите звена Вие работите над потенциалните възможности за оптимизация.

Предлагаме Ви разнообразие – също и въз основа на размера на нашата компания:

Всяка седмица и без закъснение нашият клиентски вестник достига до пощенските кутии на над 1,8 милиона домакинства в България.

Станете част от нашия силен екип – очакваме Ви с нетърпение.