Редакция

Издател:

Кауфланд България ЕООД енд Ко КД

ул. Скопие № 1А
1233 София

Национален безплатен клиентски телефон: 0 800 / 12 220
E-Mail: info@kaufland.bg

Кауфланд България ЕООД енд Ко КД е командитно дружество, регистрирано с ЕИК 131129282, в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, район Сердика, жк Банишора, ул. Скопие 1А. Дружеството се управлява и представлява от неограничено отговорния съдружник Кауфланд България ЕООД.